מאד לחעיליכהחטיכ‚ִעהייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייייי חיעלחועלכעחטיעכץחלעכלויכעלןככחטיעהחטכיוחעבחועאגבוחעהכחינהלחנעלנעלחץעלחהנעחהכהעמנהנמבהמנבהמנהבמנה מנ הב